Informaţii suplimentare pentru candidaţii cetăţeni străini a unui stat terț al Uniunii Europene

Procedura de admitere aplicată candidaților menționați la art. 8 se desfășoară astfel:

a). Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere on-line pusă la dispoziție de  Universitate la adresa http://admitere.valahia.ro de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua internet. Universitatea pune la dispoziția candidaților prin săli dotate cu echipamentele necesare înscrierii on line;

b). dosarele pot fi depuse personal, prin împuternicit sau se transmit prin poștă Universității Valahia din Târgoviște – Biroului pentru Studenți Străini;;

c). Universitatea Valahia din Târgoviște, prin comisiile de admitere proprii fiecărei facultăți, evaluează dosarele, conform reglementărilor legale în vigoare, și comunică Ministerului Educației Naționale – Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;

d). lista candidaților va fi transmisă Ministerului Educației Naționale, conform machetei înaintate de MEN; lista va fi însoțită de o copie a dosarului candidatului, conform art. 10;

e). numărul de dosare transmise trebuie să se încadreze în numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, conform reglementărilor în vigoare;

f). după analiza dosarului, MEN emite, scrisoarea de acceptare la studii;

g). MEN transmite scrisorile de acceptare la studii Universității Valahia din Târgoviște și, după caz, misiunilor diplomatice;

h). dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. În cazul completării dosarelor, Universitatea va relua pașii descriși în metodologia de admitere, în vederea procesării acestora de către MEN;

i). dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut vor fi restituite de Universitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare;

 

Dosarul de candidatură al cetățenilor străini menționați la art. 8 conține următoarele:

a)    certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

b)    copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

c)    copie de pe pașaport;

d)    cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie, completată la toate rubricile;

e)    copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;

f)    copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții anului curent;

g)    foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

h)    dacă este cazul, diplomă de absolvire a unei universități medicale sau nemedicale în original, 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate, având obligatoriu apostila de la Haga (pentru țările semnatare ale Convenției de la Haga) sau de către structurile diplomatice ale României din țara de proveniență a candidatului;

i)    dacă este cazul diplomă de studii postliceale original, 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate, având obligatoriu apostila de la Haga (pentru țările semnatare ale Convenției de la Haga) sau de către structurile diplomatice ale României din țara de proveniență a candidatului;

j)    atestatul de absolvire a anului de limba română sau certificatul de competență lingvistică, după caz;

k)    certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoare profesie.

l)    dovada achitării taxei de înscriere care se achită on-line, la casieria universității sau prin ordin de plata bancar , iar o copie electronică a chitanței se încarcă pe platforma de înscriere on-line;

m)    scrisoare de intenție, în 2 exemplare, în limba programului de studiu pentru care aplică candidatul;

n)    tabelul privind criteriile de selecție în 2 exemplare, în limba programului de studiu pentru care aplică candidatul

o)    scrisoare de recomandare de la un cadru didactic sau îndrumător al activității de voluntariat, în original și 2 copii traduse în limba română, engleză sau franceză;

p)    alte   documente   relevante   pentru   selecție,   în   2   exemplare,   în   limba programului de studiu pentru care aplică candidatul;

 

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?