Informaţii suplimentare pentru candidaţii cetăţeni ai unui stat din UE, SEE sau CE

(1) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale. 

(2) Cetățenii extracomunitari pot candida pe locurile aprobate de Senatul Universității la programele de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu. 

(3) Admiterea cetățenilor extracomunitari de face în conformitate cu Metodologia privind primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în cadrul UVVG, aprobată de Senatul Universității.

(4) Responsabilitatea oferirii de informaţii, a verificării documentelor şi a înscrierii candidaţilor străini revine secretariatului Biroului pentru Studenţi Străini.

(5) Cetățenii străini trebuie să prezinte la înscriere un certificat de competență lingvistică (minim nivel B1), care să  ateste  cunoştinţele  de  limbă  română.

(6) La înscrierea la programele de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţă lingvistică (minim nivel B1) care să ateste cunoştinţele de limba română candidații care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin trei ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din România.

 (7) Sunt exceptați de la prezentarea certificatului de competență lingvistică:

◀ candidații care provin din ţări în care limba oficială a statului este limba programului de studiu;

◀ candidații care au studiat și absolvit cursurile unui liceu cu aceeași limbă de predare cu cea a specializării pentru care optează candidatul, indiferent de cetățenia sau țara de origine a candidatului;

Art. 14

(1) Universitatea Valahia din Targoviste pune la dispoziția candidaților obținerea următoarelor competențe lingvistice: Limba română - ECL (European Certificate for Languages)

(2) Universitatea Valahia din Targoviste pune la dispoziția candidaților module de pregătire pentru obținerea acestor competențe lingvistice.

Art.15 Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.

Art.16 Universitatea oferă posibilitatea examinării candidaților printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită, astfel încât metoda alternativă să nu limiteze atingerea standardelor examinării.

 Art.17 Românii de pretutindeni, precum și cetățenii din state terțe Uniunii Europene, declarați admiși în ciclul de studii universitare de licență, master și doctorat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de bacalaureat, de licență, respectiv de master, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale.

Art.18 La admitere pot participa si candidați care au urmat și absolvit studii universitare de licență integrale sau parțiale la alte instituții de învățământ, în limita cifrelor de școlarizare aprobate. Comisiile de echivalare a studiilor din cadrul facultăților în urma analizării curriculei pot propune înscrierea studentului respectiv într-un an superior cu susținerea eventualelor diferențe și fără a se depăși cifra de școlarizare aprobată. Echivalarea studiilor, stabilirea anului de studiu în care poate fi înscris studentul și eventualele examene de diferență se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților și a Regulamentului ECTS. Înscrierea acestor candidați se face direct la secretariatul facultății și nu prin înscrierea pe platforma online, termenul limită de depunere a dosarului în vederea verificării acestuia de către Comisia de echivalare a studiilor din cadrul facultății fiind data de 20 iulie 2019.

Extras din Metodologia de Admitere

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?