Informaţii despre înscriere pentru toți candidaţii

Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere on line pusă la dispoziție de Universitatea Valahia din Târgovişte la adresa http://admitere.valahia.ro de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua internet. Universitatea pune la dispoziția candidaților prin intermediul facultăților sali dotate cu echipamentele necesare înscrierii on line.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o cerere de înscriere. Completarea datelor va fi făcută online, utilizând platforma de înscriere on-line. Prin completarea cererii, candidatul își asumă responsabilitatea declarațiilor făcute, inclusiv a faptului că a luat la cunoștință despre conținutul prezentei metodologii de organizare și desfășurare a examenului de admitere, precum și a obligației de a urmări în permanență comunicările ce sa fac cu privire la concursul de admitere postate pe site-ul Universității.

Toți candidații, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatele de naștere. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe baza cărții de identitate, se impune ca, la numele din certificatul de naștere să fie înscris (în paranteză) și numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătorești de schimbare a numelui ori prenumelui, inițiala fiind cea a prenumelui tatălui, sau după caz a mamei.

 La cererea de înscriere se anexează obligatoriu următoarele acte, prin încărcarea acestora pe platforma de înscriere on-line:

◀ diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenții de liceu ai promoției 2018, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverință eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu  a fost eliberată diploma. Candidații din categoria menționată mai sus, declarați admiși în urma concursului, au obligația de a depune la secretariatul facultății diploma de bacalaureat în original, până la o dată stabilită în procedura de admitere.

◀ foaia matricolă sau adeverință echivalentă acesteia (cu media anilor de liceu);

◀ certificatul de naștere;

◀ certificat de căsătorie, dacă este cazul;

◀ copie act de identitate (carte de identitate sau pașaport) în termen de valabilitate;

◀ adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu și aviz psihologic, din care să rezulte că sunt apți pentru profilul sau programul de studiu la care candidează. Candidații cu afecțiuni cronice își vor viza adeverința eliberată de medicul de familie de către un medic specialist în domeniu. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare;

◀ o fotografie a candidatului în format electronic;

◀ dovada achitării taxei de înscriere;

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene  vor anexa la dosar și un certificat de competenţă lingvistică (minim nivel B1) care să ateste cunoştinţele de limbă aferente programului de studiu pentru care candidatul optează (română, engleză sau franceză), în original și o copie legalizată

Sunt exceptați de la prezentarea certificatului de competență lingvistică:

◀ candidații care provin din ţări în care limba oficială a statului este limba programului de studiu;

◀ candidații care au studiat și absolvit cursurile unui liceu cu aceeași limbă de predare cu cea a specializării pentru care optează candidatul, indiferent de cetățenia sau țara de origine a candidatului

◀ candidații care prezinta acte de studii atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin trei ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din România

Fiecare candidat, după validarea înscrierii, își va tipări fișa de înscriere și legitimația de concurs.

Acces candidați

Am uitat parola Resetare parolă Powered by

Nu ai cont?