Documente pentru înscriere

Toți candidații se vor înscrie la concurs cu numele din certificatul de naștere iar datele introduse vor fi trecute folosind diacritice.


Documentele OBLIGATORII pentru înscrierea on-line:

 • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă). Absolvenții de liceu ai promoției curente (anul 2023), pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverință eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 • foaia matricolă sau adeverință echivalentă acesteia (cu media anilor de liceu) doar pentru seriile de concurs unde există această cerință;

 • certificatul de naștere;

 • actul de identitate în termen de valabilitate;

 • adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical pentru înscrierea la concursul de admitere (posesorul nu este înregistrat cu boli cronice, infecțio-contagioase și neuro-psihice). Candidații cu afecțiuni cronice își vor viza adeverința eliberată de medicul de familie de către un medic specialist în domeniu. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare. 

 • documente justificative pentru cazul în care exista excepții de la plata taxei - vizualizeaza informatii taxa


Observație:

Candidaţii la domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport și Kinetoterapie și motricitate specială vor prezenta la înscriere documentele prevăzute de art. 14 alin. (1) şi, în plus, rezultatul examenului EKG, precum şi o adeverință eliberată de medicul de familie în care este specificat că nu este înregistrat cu boli cronice, infecțio-contagioase și neuro-psihice, alături de indicaţia “apt pentru efort fizic”.


Documente FACULTATIVE care se vor încărca în platforma de înscriere în funcție de selecțiile efectuate în pasul 3 / 5

 • certificat de căsătorie dacă un candidat bifează în pasul 3 la Stare civilă: căsătorit

 • adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă un candidat bifează în pasul 3 sunt Student / masterand ............

 • document care dovedește calitatea de Provenit din sistemul de protecție socială (casa de copii, asistență maternală) dacă candidatul selectează în câmpul Provenit din sistemul de protecție socială (casa de copii, asistență maternală): DA

 • Recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii legal constituite a romilor daca un candidat selecteaza in pasul 3 la “Etnie: rom”

 • Diploma / Certificatul care atestă cunoașterea limbii Engleze daca candidatul selecteaza o optiune pentru un program de studiu care este in limba engleza (pasul 5)

Atenție!!!!! Toate documentele încărcate în platformă (în format pdf/jpg) trebuie să fie lizibile (să poată fi citite) și să aibă o dimensiune mai mică de 3 MB.