Cum mă înscriu la studii universitare de licență?

 


Înscrierea candidaților se desfășoară utilizând platforma de înscriere on-line pusă la dispoziție de Universitatea Valahia din Târgovişte la adresa http://admitere.valahia.ro de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua internet.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o cerere de înscriere online disponibilă după crearea unui cont în cadrul platformei menționate mai sus. Prin completarea cererii, candidatul își asumă responsabilitatea declarațiilor făcute, inclusiv a faptului că a luat la cunoștință despre conținutul prezentei metodologii de organizare și desfășurare a examenului de admitere, precum și a obligației de a urmări în permanență comunicările ce sa fac cu privire la concursul de admitere postate pe site-ul Universității.

Toți candidații vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatele de naștere. Datele introduse in cadrul formularului de înscriere vor fi trecute folosind diacritice

Documentele necesare pentru înscrierea on-line:

diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenții de liceu ai promoției 2020, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverință eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

foaia matricolă sau adeverință echivalentă acesteia (cu media anilor de liceu);

certificatul de naștere;

certificat de căsătorie, dacă este cazul;

actul de identitate (carte de identitate sau pașaport) în termen de valabilitate;

adeverință medicală tip eliberată de cabinetul medicului de familie din localitatea de domiciliu, din care să rezulte că sunt apți pentru înscrierea la facultate. Candidații cu afecțiuni cronice își vor viza adeverința eliberată de medicul de familie de către un medic specialist în domeniu. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare;

În plus, candidații la domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport și Kinetoterapie și motricitate specială vor prezenta şi o adeverinţă medicală care să cuprindă rezultatele examenelor: pulmonar, RBW şi EKG, precum şi indicaţia medicului “apt pentru efort fizic” - un singur document cu toate cele 3 tipuri de examene medicale, cu o singură mențiune finală apt pentru efort fizic
 
document de plata (chitanta / OP) sau documente justificative pentru cazul în care exista excepții de la plata taxei - vizualizeaza informatii despre plata taxei

Absolvenții de învățământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare, vor atașa în plus

◀ Diploma de licență/diploma echivalentă cu aceasta/adeverinţă de absolvire (pentru absolvenții promoției 2020);

◀ Foaia matricolă/suplimentul la diplomă

 

Atenție!!!!!

* Toate documentele încărcate în platformă (se acceptă formatul pdf/jpg) trebuie să fie lizibile (să poată fi citite).

* Dacă sunteți absolvent promoția 2020 și vă înscrieți la concursul de admitere în baza adeverinței de absolvire, numărul diplomei reprezintă numărul de înregistrare al acestei adeverințe.

* Fiecare candidat, după validarea înscrierii de către comisia de admitere din cadrul facultăților, își va tipări fișa de înscriere și legitimația de înscriere.

* Fișa de înscriere și legitimația de înscriere se vor tipări și se vor adauga in dosarul fizic care se va prezenta la încheierea contractului de studii (vizualizeaza calendarul admiterii)

* Listele cu candidații admiși la buget / taxa vor conține codul legitimație de înscriere, în loc de numele candidaților