Metodologie și criterii de admitere/departajare

Regulament privind concursul de admitere la studii universitare de master (vizualizează)

Criterii de selecție și departajare a candidaților

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Criterii de admitere:
• Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă – pondere 80%;
• Nota obţinută la interviul profesional – pondere 20%;
Criterii de departajare
1. Media generală a anilor de studiu din facultate 
2. Nota obţinută la interviul profesional 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINŢE ADMINISTRATIVE

Criterii de admitere:
• Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă – pondere 50%
• Nota obţinută la susținerea interviului profesional (probă orală constând în argumentarea alegerii programului de master și susținerea, la alegerea candidatului, a unui aspect din tematica stabilită)  - pondere 50%
Criterii de departajare
1. Nota obținută la interviul profesional  
2. Media examenului de licenţă 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, LITERE ȘI COMUNICARE

Criterii de admitere:
• Evaluarea unui eseu pe una din temele propuse în metodologia de admitere, ce va fi susţinut în faţa unei comisii şi va fi notat de la 1-10 - pondere 50%;
• Nota la examenul de licenţă – pondere 50%.
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la proba 1 a examenului de licență: verificarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate.
2. Media generală a examenului de licenţă 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE (Istorie)

Criterii de admitere:
• Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă – pondere 80%;
• Nota obţinută la interviul profesional - pondere 20%
Criterii de departajare
1. Nota la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sau echivalenta;
2. Media generală a anilor de studiu.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE (Geografie)

Criterii de admitere:
• Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă – pondere 60%;
• Nota obţinută la interviul profesional pondere 40%
Criterii de departajare
1. Nota la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sau echivalenta;
2. Media generală a anilor de studiu.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE (Sport)

Criterii de admitere:
•  Media examenului de licenţă - pondere 60%
• Nota obţinută la interviul profesional – pondere 40%.
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la interviul profesional;
2. Nota obţinută la evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de finalizare a studiilor de licenţă sau echivalentul

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE (Chimie, Matematica)

Criterii de admitere:
• Media  examenului  de licenţă – pondere 75%
• Nota obţinută lainterviu – pondere 25%.
Criterii de departajare
1. Media examenului de licenţă;
2. Nota obţinută la interviu.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI ARTE (Muzică)

PROBĂ ELIMINATORIE
Instrument sau Canto – probă practică - (Admis/Respins)
Criterii de admitere:
• Media  examenului  de licenţă – 25%
• Nota obţinută la interviu –  75% 
Criterii de departajare
1. Media examenului de licenţă;
2. Nota obţinută la interviu.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINŢELE EDUCAŢIEI (Teologie)

Criterii de admitere:
• susţinerea unui eseu pe o tematică dată (50%)
• media generală de licenţă (50%)
Criterii de departajare
1. Nota obținută la susținerea eseului
2. Media generală a anilor de studiu din facultate 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINŢELE EDUCAŢIEI (Stiintele educatiei)

Criterii de admitere:
• Nota obținută în urma susținerii probei “Eseu tematic structurat” (pondere 50%);
• Media examenului de licență (pondere 50%).
Criterii de departajare
1. Media generală a anilor de studii din cadrul programului de licență absolvit
2. Nota obținută la susținerea eseului

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ELECTRONICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Criterii de admitere:
• Nota obţinută la interviul profesional - pondere 40%
• Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalenta - pondere 60%
Proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins (pentru programul de studiu: Electrical systems engineering integrated in vehicles – în limba engleză)
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la inteviu
2. Media de promovare a anilor de studiu de la ciclul licență 

FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR ȘI MECANICĂ

Criterii de admitere:
• Media examenului de diplomă - pondere 50%
• Notă obţinută la interviul profesional – pondere 50%
Criterii de departajare
1. Notă obţinută la interviul profesional 
2. Media generală a anilor de studiu din facultate 

FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI ŞI ȘTIINŢA ALIMENTELOR

Criterii de admitere:
• Media examenului de diplomă - pondere 50%
• Notă obţinută la interviul profesional - pondere 50%
Criterii de departajare
1. Nota obţinută la interviul profesional
2. Media generală a anilor de studiu din facultate